Акції, Знижки, Розпродажі! Найсоковитіші пропозиції твого міста!

Угода користувача

 

Договір приєднання (публічної оферти)

   Цей Договір є публічним договором-офертою (пропозицією) ТОВ «Півціни», (далі — "Партнер") з будь-якою фізичною або юридичною особою (далі — "Учасник"), що прийме цю пропозицію, на зазначених нижче умовах (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"). Моментом повного й беззаперечного прийняття "Учасником" пропозиції "Партнера" укласти договір оферти (акцептом оферти) вважається факт підписання Анкети Учасника (Додаток до договору) або передоплати "Учасником" послуг "Партнера". Текст Договору-оферти (далі — Договір) розміщений на Інтернет-ресурсі http://pivciny.com (далі — «Сайт») за адресою: http://pivciny.com/page/terms2 відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України про наступне.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОГОВОРУ

Користувач – особа, яка придбала Купон на знижку на Товари та/або Послуги Учасника за допомогою Ресурсів Партнера. 

Учасник – юридична або фізична особа-підприємець, яка реалізує Користувачам Товари та/або Послуги зі знижкою в рамках Договору.

Партнер – юридична особа, що має право розміщувати рекламну інформацію про Учасника на умовах цього Договору, яка отримала право на реалізацію Купонів на знижку на Товари та/або Послуги Учасника.

Акція - захід, що проводиться Сторонами в рамках Договору, спрямований на реалізацію Товарів та/або Послуг Учасника зі знижкою за Купонами, які були придбані у Партнера на умовах, обумовлених в Публічній оферті. Умови проведення акції детально описуються в додатку до цього договору (далі Анкета Учасника).

Товари та/або Послуги - товари та/або послуги, які реалізує Учасник за сприянням Партнера в рамках цього Договору.

Купон на знижку – документ, який має цифровий код, що дозволяє однозначно ідентифікувати Користувачів, які придбали знижку на Товари та/або Послуги Учасника, та підтверджує право придбати у Учасника Товари та/або Послуги зі знижкою впродовж терміну дії Купона на знижку на умовах Публічної оферти.

Публічна оферта - пропозиція про придбання Купонів на знижку на Товари та/або Послуги Учасника, розміщена Партнером на Ресурсах Партнера, звернена до невизначеного кола осіб, в тому числі до Користувачів.

Термін дії Купону на знижку – період часу, впродовж якого Учасник зобов'язаний на умовах Публічної оферти надавати знижку на Товари та/або Послуги Користувачам, які пред'явили Купон на знижку. Термін дії Купона на знижку вказується в Анкеті Учасника.

Анкета Учасникадокумент (Додаток) в якому описано всі умови для проведення Акції.

Інформаційний контент — будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- та змішані матеріали інформаційного характеру.
Розміщення інформаційного контенту — технічне розташування інформаційного контенту Клієнта на Інтернет-ресурсі http://pivciny.com .
Показ — відтворення інформаційного контенту на Інтернет-ресурсіhttp://pivciny.com 
У Договорі можуть бути використані терміни, не визначені розділом у такому випадку термін буде тлумачитись відповідно до тексту цього Договору. За відсутності однозначного тлумачення терміна варто керуватися тлумаченням визначеним на Інтернет-ресурсі Партнера, або сформованим у мережі Інтернет. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. З метою збільшення обізнаності серед населення України про діяльність Сторін та з метою отримання прибутку Сторонами, Сторони домовились про наступне:

1.1.1. Партнер надає інформаційні послуги про Товари та/або Послуги Учасника в мережі Інтернет.

1.1.2. Партнер реалізує Купони на знижку, шляхом укладання договору публічної оферти з Користувачами протягом дії акції.

1.1.3. Партнер передає Учаснику унікальні коди, які будуть відображені в Купонах на знижку від Учасника.

1.1.4. Учасник надає Користувачу знижку зазначену в Анкеті Учасника тільки за умови надання Користувачем Учаснику унікального коду.

1.1.5. Партнер отримує від Користувачів грошові кошти в якості оплати за Купони на знижку.

1.2. Акція діє в період що зазначено в Анкеті Учасника, що дорівнює періоду розміщення інформації, визначеної в п.2.1.2. цього Договору, на Ресурсах Партнера.

1.3. Термін дії Купону на знижку зазначено в Анкеті Учасника. 

1.3.1 Вартість Купону на знижку на Товари та/або Послуги Учасника за цим Договором встановлює Партнер в розмірі від 5грн.

1.4. Інші умови: цей договір є ексклюзивним та регулює наступне:

1.4.1. Учасник надає Партнеру виключне право продажу Купонів на знижки на свої послуги, а також зобов'язується без письмової згоди Партнера не співпрацювати і не заключати договорів з іншими компаніями, які надають послуги з продажу Купонів на знижку через веб-сайти на період проведення Акції.

1.5. Територія, в межах якої є чинним права Партнера за цим Договором, визначається територією України.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПАРТНЕРА

2.1. Партнер зобов'язаний:

2.1.1. Повідомляти Учасника  про хід виконання Акції.

2.1.2. Розмістити на Інтернет-сайті http://pivciny.com вичерпну інформацію щодо опису Товарів та/або Послуг Учасника, відповідно до умов, що зазначено в Анкеті Учасника.

2.1.3. Розмістити на інформаційних матеріалах (Інтернет - баннерах, купонах, флаєрах, картках, брошурах тощо), що будуть передаватись Користувачам, істотну інформацію щодо опису/характеристики Товарів та/або Послуг Учасника, умов їх продажу відповідно до Анкети Учасника

2.1.4. Передати всі необхідні матеріали та інформацію Учаснику.

2.2. Партнер має право на плату відповідно до п.1.1.5. цього Договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА

3.1. Учасник зобов'язаний:

3.1.1. Завчасно забезпечити Партнера всіма засобами, необхідними для виконання Партнером зобов'язань за цим Договором, в тому числі повною та точною інформацією про Товари та/або Послуги, на які надаються знижки, про умови їх реалізації тощо.

3.1.2. Надавати знижку Користувачам відповідно до вимог визначених в п.1.1.4. цього Договору.

3.1.3. Довести до відома своїх працівників (персонал) інформацію про проведення Акції, роз'яснити її умови та порядок проведення.

3.2. Учасник погоджується з тим, що будь-яка інформація та дані про Користувачів, отримані впродовж виконання Договору, Учасник не буде передавати та будь-яким чином поширювати третім особам, в тому числі аналогічним Партнеру проектам.

3.3. Учасник самостійно несе повну відповідальність за точність та достовірність інформації про Товари та/або Послуги, за відповідність інформації вимогам законодавства України, за можливі порушення розміщенням такої інформації прав третіх осіб, за якість та безпеку Товарів та/або Послуг на які пропонуються Купони на знижку, відповідність їх вимогам законодавства України а також за майновий, моральний або інший збиток, заподіяний у результаті використання третіми особами зазначеної інформації. Згідно цього Договору Партнер не набуває прав приймати будь-які зауваження та скарги щодо Товарів та/або Послуг Учасника, не здійснює ремонт чи гарантійне/технічне обслуговування. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.

4.2. У випадку порушення Учасником будь-якого зі своїх зобов’язань передбачених цим Договором, Партнер має право на період такого порушення призупинити виконання зобов’язань за Договором.

4.3. У разі неналежного виконання Учасником п.3.1.2. Партнер має право стягувати штраф в розмірі 3000 грн. з Учасника.

4.4. У разі порушення Учасником умов п.1.4.1. Партнер має право стягувати штраф в розмірі 3000 грн. з Учасника.

4.5. У разі порушення Учасником умов п.5.3. Договору Партнер має право стягувати штраф в розмірі 3000 грн. з Учасника.

4.6. Всі спори, розбіжності, вимоги та претензії, які виникають при виконанні даного договору чи у зв`язку з ним або випливають з нього, підлягають остаточному вирішенню у компетентному суді чи іншому органу, визначеному законодавством.

 

5. ДІЯ ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набуває чинності з моменту підписання Анкети Усасника та/або сплати коштів за інформаційні послуги і діє до кінця виконання зобов’язань щодо умов Акції описаних в Анкеті Учасника. Невід'ємною частиною цього Договору є Перелік в якому зазначається обсяг і вартість послуг, які надає Партнер. Перелік можна знайти за адресою: http://pivciny.com/page/promo

5.1.1  Партнер залишає за собою право змінювати вартість своїх послуг із повідомленням про це Клієнта шляхом публікації таких змін за адресою: http://pivciny.com/page/promo

5.1.2  До закінчення оплаченого Учасником періоду розміщення інформаційного контенту вартість розміщення цього інформаційного контенту не змінюється. 

5.1.3 Партнер не приймає Інформаційний контент:

   • що наголошує на нерівності людей за статтю, расою, національністю, віросповіданням, соціальним статусом, майновим рівнем або іншими критеріями;
   • образливого та/або порнографічного змісту, що збуджує паніку або спонукає до насильства;
   • що вводить користувача в оману, зокрема включає завідомо недостовірні відомості про товар/послугу;
   • що не відповідає вимогам чинного законодавства України, у т. ч. «Закону про рекламу».
   • Інформаційний контент має відповідати змісту тієї Інтернет- сторінки, на яку він веде. Користувач повинен мати можливість одержати повну інформацію про всі істотні умови придбання товару або послуги: ціни, умови доставки, адресу та телефон Клієнта.
   • Партнер не рекомендує Учаснику використовувати в Інформаційному контенті переважні ступені прикметників та порівнювати себе з конкурентами. Якщо порівняння використовується, то Гіперпосилання з Інформаційного контенту має вести на Інтернет-сторінку Учасника, де ця інформація підтверджена дослідженнями третіх сторін відповідно до «Закону про рекламу».
   • Парнер не рекомендує включати в Інформаційний контент провокаційні, сумнівні, двозначні, загрозливі, різкі заяви.
   • Інтернет-сторінка, на яку веде Гіперпосилання, має коректно відкриватися в браузері й не містити помилок скриптів і програм (які видають повідомлення про помилку у браузері). Якщо в період розміщення Інформаційного контенту Інтернет-сторінка, на яку веде Гіперпосилання, не відповідає або відкривається некоректно, то Партнер за це відповідальності не несе.
   • Якщо, на думку Партнера, Інформаційний контент організований так, що джерело його незрозуміле й може бути сприйнятий як інформація, що йде від Учасника, Партнер має право вимагати, щоб Учасник був зазначений безпосередньо на самому Інформаційному матеріалі.
   • Якщо діяльність, про яку інформує Учасник, відповідно до чинного законодавства України, вимагає спеціального дозволу (ліцензії, сертифіката), а також сертифіката відповідності, то Учасник зобов'язаний повідомити дані (№ документа, ким виданий і строк дії) зазначених документів (або надати їх копії) Партнеру, а у разі необхідності — надати Партнеру оригінали цих документів, або інші докази, що підтверджують авторські права Учасника на Інформаційний контент.
   • Партнер залишає за собою право відхилити будь-який Інформаційний контент, наданий Учасником для розміщення, якщо він не відповідає вимогам, зазначеним у цьому Договорі. 

5.2.Сторони вправі розірвати Договір за взаємною згодою сторін або в односторонньому порядку за умови попереднього письмового повідомлення іншої Сторони про розірвання Договору не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. 

5.3.Не допускається розірвання Учасником Договору в односторонньому порядку впродовж Періоду проведення Акції та/або Терміну дії купонів на знижку.

5.4.Припинення дії Договору або його розірвання не звільняє Сторін від відповідальності за порушення умов Договору, які мали місце впродовж дії Договору.

5.5.Якщо дія цього Договору припиняється з будь-якої підстави, передбаченої цим Договором, зобов'язання, не виконані Сторонами на дату припинення (розірвання) Договору, повинні бути виконані незалежно від факту такого припинення (розірвання).

 

Є питання?
Підписатися